นายปราโมทย์ แย้มอิ่ม
ประธานสภา อบต.ท่าขนาน
นายสมคิด คงศิลา
รองประธานสภา อบต.ท่าขนาน
นางโสพิชญา จงไกรจักร์
เลขานุการสภา อบต.ท่าขนาน
นายมงคล ปราณแก้ว
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
นายอุษา ยอดสนิท
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
นายวิทยา ดำรงยุติ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
นางสาวตะวัน ป้องกัน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
นางผาสุข กรุงเทพ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
นายอารมย์ กรุงเทพ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
นายขจรเกียรติ ทองคงแก้ว
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
นายอำพล ยอดแก้ว
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
นายสง่า หนูเขียว
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
นายมนัส เติมทอง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
นายอภิชาติ ถาวระ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
นายเหื้อง ชูแก้ว
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
นายสมคิด คงศิลา
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
นางอุษา สุวรรณคีรี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
นายสามารถ หนูเล็ก
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
นายนะรงค์ ภักดีแก้ว
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
นายสุนทร จันทมาศ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
นายพงศ์ศักดิ์ เหมทานนท์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
นายเสนอ จงไกรจักร์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10
นางโสพิชญา จงไกรจักร์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10
นายปราโมทย์ แย้มอิ่ม
สมาชิกสภา หมู่ที่ 11
นางสาวนวภรณ์ ทองแก้ว
สมาชิกสภา หมู่ที่ 11