นายบุญโชติ ขาวปั้น
ประธานสภา อบต.ท่าขนาน
นายเหื้อง ชูแก้ว
รองประธานสภา อบต.ท่าขนาน
นายวิสุทธิ์ แสงเพ็ชร
เลขานุการสภา อบต.ท่าขนาน
นายวิสุทธิ์ แสงเพ็ชร
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
นายสมพร ริยะสาร
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
นายวิทยา ดำรงยุติ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
นางสาวฐาณิตา ป้องกัน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
นางจีรวรรณ สายทองอินทร์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
นายบุญโชติ ขาวปั้น
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
นายอำพล ยอดแก้ว
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
นายขจรเกียรติ ทองคงแก้ว
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
นายธานี หนูจันทร์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
นายสมทรง รักถนอม
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
นายอภิชาติ ถาวระ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
นายเหื้อง ชูแก้ว
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
นางอุษา สุวรรณคีรี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
นายนิคม พลายชุม
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
นายสามารถ หนูเล็ก
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
นางสาวถนอมศรี ศักดิ์ศรี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
นายสุนทร จันทมาศ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
นายวิเชียร รักช้าง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
นางโสพิชญา จงไกรจักร์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10
นายเสนอ จงไกรจักร
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10
นายปราโมทย์ แย้มอิ่ม
สมาชิกสภา หมู่ที่ 11
นางสมจิตร อุปละ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 11