ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนานเรื่อง การรับขึ้นทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินสวัสดิการเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
215
30 ก.ย. 2563
42 แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
230
30 ก.ย. 2563
43 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
30 ก.ย. 2563
44 แบบค ำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
202
30 ก.ย. 2563
45 หนังสือมอบอำนาจรับเงินเบี้ยยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
215
30 ก.ย. 2563
46 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนานเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
220
30 ก.ย. 2563
47 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนานเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
212
30 ก.ย. 2563
48 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
30 ก.ย. 2563
49 ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตไฟฟ้าที่ทำการ อบต.ท่าขนาน ดาวน์โหลดเอกสาร
221
08 ก.ย. 2563
50 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
209
03 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39