คู่มือประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
29 มี.ค. 2564
2 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
102
29 มี.ค. 2564
3 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
104
29 มี.ค. 2564
4 แบบฟอร์มคำร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
116
15 มี.ค. 2564
5 แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่ห้องประชุมสภา อบต.ท่าขนาน ดาวน์โหลดเอกสาร
111
15 มี.ค. 2564
6 แบบคำขอรับบริการการจัดเก็บขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
112
15 มี.ค. 2564
7 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียน ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
98
19 มิ.ย. 2563
8 แผนผังขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
19 มิ.ย. 2563
9 ช่องทางในการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
94
13 มิ.ย. 2563
10 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การร้องเรียน ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
91
13 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2